انجمن فیزیک خلیج فارس

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خلیج فارس

 

            شماره های منتشر شده نشریه آونگ

 

 

 

نشریه شماره شش        نشریه شماره پنج        نشریه شماره چهار        نشریه شماره سه        نشریه شماره دو        نشریه شماره یک

 

 

 

فیزیک، چگونگی دیدن طبیعت است. علمی که انسان با آن می‌تواند طبیعت را بفهمد و قوانین حاکم بر آن را کشف کند و براساس آن‌ها جهان اطرافش را گسترده‌تر ببیند، گسترده بسازد و راهش را در میان آن هموارتر کند. اما، شاید بزرگ ترین نعمت فیزیک، بینش عمیقی باشد که به انسان هدیه می‌دهد. بینشی که انسان با آن درمی‌یابد که در این هستی صاحب چه جایگاهی است و خرد چگونه می‌تواند او را موجودی غالب بر طبیعت کند، به گونه‌ای که بتواند از آن قوانین حاکم بر آن برای پیشرفت خود بهره بگیرد.

نشریه علمی آونگ به وجود آمده که بتواند قدری از این علم شگفت انگیز را به زبانی ساده توضیح دهد و بتواند مرزها و پیشرفت‌های آن را به جامعه دانشجویی، به اندازه توانی که دارد، معرفی کند. نام این نشریه را  آونگ  انتخاب کردیم چرا که این وسیله‌ی شگفت انگیز بنیان و راه رسیدن به یکی از جالب‌ترین روابط فیزیکی است. یعنی، نوسانگر هماهنگ ساده که رد پای آن را می‌توان در جای جای فیزیک دید. از طرفی وسیله‌ای شناخته شده برای همگان است. در نهایت امیدواریم بتوانیم با استفاده از این نشریه، فیزیک را جذاب و گیرا و ساده به همگان نشان دهیم.

رضا بهانی